ตรวจสอบรายชื่อ
พิมพ์ใบประกาศ
พิมพ์ใบประกาศ คณะวิทยากร คณะทำงาน
ประกาศ

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ Print รับเกียรติบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 111 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
Phone | Fax: (+66) 04-571-1419 eMail : sastar2012@gmail.com