ทำแบบสอบถาม
ประกาศผลการอบรม
วิทยากร คณะทำงาน
ประกาศ

กรอกแบบสอบถรม ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 24.00 น. เท่านั้นครับ...

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ Print รับเกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 24.00 น.

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 111 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
Phone | Fax: (+66) 04-571-1419 eMail : sastar2012@gmail.com